Om SFO

Skolerne i Vejle kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel (SFO/
skolefritidsordning), hvor der samarbejdes om børnenes læring og udvikling.

I skolens fritidsdel er det engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som skaber ram-
merne for børnenes leg og læring. De arbejder for at skabe forskellige fritidsmiljøer
med nærvær, tid til fordybelse og det at kunne gribe børnenes egne initiativer som nog-
le af grundstenene.

En af pædagogernes styrker, er, at de arbejder både i skolen og SFO’en, hvorved de får
et godt indblik i det enkelte barns trivsel og udvikling samt muligheden for at bringe
den gode relation ind i skoledagen og skabe bedre læring og helhed for barnet.
Børns fritid har stor betydning for deres trivsel, dannelse, udvikling og læring.

I fritiden skabes og vedligeholdes der relationer og fællesskaber på tværs af klasser og årgan-
ge, og barnets selvfølelse udvikles i disse forskellige arenaer.

En læring og udvikling der også har en stor betydning i deres tilegnelse af faglig viden.
På Hældagerskolens SFO arbejder vi ud fra Vejle kommunes mål og indholdsplaner.

Vi arbejder konkret med de 9 fokusområder som er: Identitet og venskaber, leg, læring
og mestring, krop, bevægelse og sundhed, demokrati og medbestemmelse, kreativitet
og innovation, samfundet omkring skolen, mangfoldighed og inklusion, natur og sci-
ence samt digital teknologi .
Med udgangspunkt heri, har Hældagerskolens SFO et mangfoldigt udbud af fritidsakti-
viteter, som både er planlagte og frie i deres ramme/kontekst, men som alle bygger på
pædagogiske overvejelser . De henvender sig derved til de forskellige behov og ønsker,
der er i en børnegruppe – det er jo deres fritid.

Venlig hilsen
Personalet i SFO