Kvalitet på Hældagerskolen

Hældagerskolen bygger på disse værdier: 

På Hældagerskolen tilstræber vi:

  • at det enkelte barn skal få et optimalt udbytte af undervisningen
  • at den enkelte medarbejder har et trygt og udfordrende arbejdsmiljø 
  • at forældre oplever stor tilfredshed med skolen

Vi har fokus på fagligheden i fagene og på tværs af fagene. Alle børn har krav på udfordringer og gode oplevelser i undervisningen. Alle børn har krav på udfordringer og gode oplevelser som væsentlige elementer i undervisningen.

Vi arbejder med fællesskabet og alle børn skal opleve, at de hver især er en vigtig del af flere fællesskaber. 

Vi opdrager børnene til at tage ansvar for deres holdninger og handlinger frem for at have et stort regelsæt. Børnene skal også respektere, at de voksne af og til træffer nødvendige beslutninger, uden alt stilles til diskussion.

Hældagerskolen læringssyn

  • Alle elever gør sig umage, hvis de kan.
  • Alle elever skal lære noget i alle timer hver dag – fagligt, personligt og socialt.
  • Læring sker i fællesskaber.

Kvalitet på Hældagerskolen

Kvalitet på Hældagerskolen er funderet på et godt samarbejde mellem elev, forældre og skole.
Det betyder at samarbejdet bygger på gensidig tillid, respekt og loyalitet.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er respekt for fællesskabet.
Det betyder at:
• alle har et ansvar for at medvirke til skabelse af trivsel.
• ledelsen prioriterer aktiviteter, der skaber fællesskab og faste traditioner.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er, at hver elev bliver udfordret personligt, fagligt og socialt.
Det betyder at:
• vi arbejder med tydelige og tilpassede mål for at sikre den enkelte elevs progression.
• ledelsen prioriterer tid til opfølgning, løbende evaluering og overlevering.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er, at alle tager ansvar for relationsarbejdet.
Det betyder at:
• vi møder hinanden med positive forventninger og på en anerkendende måde.
• alle sikres tid og rammer, så der er mulighed for at arbejde med relationsarbejdet.
• vi tager ansvaret for relationen til den enkelte elev.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er, at alle mødes med høje positive forventninger.
Det betyder at:
• forventningerne er tilpasset den enkelte elevs udgangspunkt.
• vi tror på, at eleverne gør deres bedste.
• vi sammen sætter tydelige og realistiske mål for eleverne og motiverer dem til at nå dem.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er, at alle oplever ”den røde tråd” gennem hele deres skolegang.
Det betyder at:
• der er en konkret overleveringsprocedure og at ledelsen indgår i overleveringen.
• fagudvalgene medvirker aktivt til at understøtte sammenhæng i fagene.
• ledelsen har fokus på kontinuitet i de enkelte afdelinger.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er høj faglighed og en varieret skoledag.
Det betyder at:
• vi evner at differentiere indsatsen med eleverne, så de udfordres optimalt.
• vi er optaget af at udvikle på undervisningen og er faglige nysgerrige.
• undervisningen er varieret med naturlig inddragelse af it og bevægelse.
• det omkringliggende samfund inddrages og dele af undervisningen flyttes ud af skolen.

 

Kvalitet på Hældagerskolen er, at der er en anerkendende og tydelig ledelse af klasserummet.
Det betyder at:
• vi samarbejder om klassen.
• der er tydelige rammer og sociale spilleregler i den enkelte klasse.
• eleverne ved, hvad de skal og oplever sig set og hørt.