Forældreengagement

Forældreengagement på Hældagerskolen

Dette er skolebestyrelsens inspirationsmateriale til ”det engagerende og forpligtende
samarbejde på Hældagerskolen”. Skolebestyrelsen har den opfattelse, at jo større kend-
skab forældrene har til hinanden, jo større fælles engagement i børnenes skolegang –
desto større udbytte får eleverne af deres skolegang.

Alle forældres ansvar:
 At eleverne er undervisningsparate (hjemmearbejde, sund kost, søvn, motion, op-
dragelse, hensigtsmæssig beklædning, penalhus, mm.)
 At klassen udvikles og trives i samarbejde med klassens lærere
 At alle forældrene er en del af fællesskabet
 At få nye forældre med i fællesskabet
 At samarbejdet med skolen bygger på de fælles værdier

Kontaktforældres ansvarsopgaver:
 At fremme et godt samarbejde mellem forældre og klassens lærere
 At samarbejde med elevvejlederne om fastlæggelse af dagsorden til forældremø-
der
 At kontaktforældrene står for egne punkter på forældremøderne
 At der sammen med elevvejlederne udarbejdes en plan for det fælles samarbejde.
 At planlægge hvordan nye forældre modtages
 At bidrage aktivt til dialogen mellem forældre og skolebestyrelse
 At der vælges nye kontaktforældre på sidste forældremøde før sommerferien.

Samarbejdsplan:
Kontaktforældre og elevvejleder kan udarbejde en samarbejdsplan. Samarbejdsplanen
kan indeholde målsætning for samarbejdet mellem forældrene og skolen, samt punkter til
årets forældremøder og forslag til arrangementer.

Hældagerskolen
Nørremarksvej 157
7120 Vejle Ø
T: 76 81 43 80
Mail: haeldagerskolen@vejle.dk

 

Forældrehåndbogen:
Her er en oplistning af relevante forslag til punkter og initiativer til forældremøder på de
enkelte årgange/afdelinger.

Indskolingen (0. – 3. klasse)
Det primære mål er at forældrene i klasserne kommer til at lære hinanden kende. Samti-
dig skal der skabes tradition for at alle tager ansvar.
Samarbejdet mellem forældre, elevvejleder (lærer og pædagog) skal sikre, at alle elever
får en ”god plads” i fællesskabet.

Ideer til møder i klassen/årgangen
 Forventningsafklaring mellem skole og forældre

 Valg af kontaktforældre, således at der er min. 4 i hver klasse.Det bør tilstræbes,
at der er kontaktforældre af begge køn og repræsenterende børn af begge køn.
Det er hensigtsmæssigt med en rullende udskiftning i kontaktforældregruppen.
 Aftale om evt. klassekasse.
 Aftaler om fødselsdage:
– Klare retningslinjer: beløb, hvem skal med (alle eller kun drenge/piger fra klas-
sen)
– Evt. besked på forældreintra til forældre om at indbydelse er omdelt.
– Man kan evt. ringe, hvis intet svar på indbydelse.
– Kan evt. inddrage elevvejleder, hvis kontakt med hjemmet er vanskelig.
– Fastsætte datoer for fødselsdage i god tid.
– Man kan evt. slå sig sammen og holde fest (fx kvartalsvis) – kan være nemmere
at overskue.
– Forældrekaffe efter fødselsdage (skriv gerne i indbydelsen)
 Indgåelse af forældreaftaler om legeaftaler efter skoletid, mobiltelefonbrug,
sprogbrug, spis med dine venner osv.

Mellemtrinnet (4. – 6. klasse)
Det primære mål er at skabe en positiv overgang til mellemtrinnet og sikre fortsat gode
relationer i klassen.

Ideer til møder i klassen/årgangen
 Forventningsafklaring mellem skole og forældre

 Forældreaftaler om f.eks. mobiltelefonbrug, sprogbrug, sociale netportaler osv.
 Udarbejdelse af årets samarbejdsplan SSP-arrangement: Forældreaftaler omkring
alkohol, fester, hjemkomsttidspunkter mv.

Hældagerskolen Telefon: 76418000
Nørremarksvej 157 Fax: 75815526
7120 Vejle Ø E-mail: haeldagerskolen@vejle.dk

 UU vejledning introduceres
 På sidste møde I 6. klasse drøfter klassens forældre afviklingen af Blå Mandag
Udskoling (7. – 9. klasse)
Det primære mål er at fastholde faglig udvikling og engagement i klassen sociale aspek-
ter, samt at fastholde det fælles forældreengagement.

Ideer til møder i klassen/årgangen
 Forældreaftaler om f. eks. mobiltelefonbrug, sprogbrug, sociale medier osv.

 På første møde i 7. klasse aftaler forældrene afviklingen af Blå mandag

 Forventningsafklaring mellem skole og forældre
 Udarbejdelse af årets samarbejdsplan samt opfølgning på forældreaftaler
 SSP-arrangement: f. eks. misbrug
 UU-vejledning: Temaaften om muligheder for videre uddannelsesforløb (Forældre
og elever)
 Opfølgning på samarbejdsplanen og forældreaftaler

Ideer til sociale arrangementer for børn og forældre:
0. – 3. årgang:Der opfordres til ”ryste sammen arrangement” ved skoleårets start
Leg og aftensmad
Fælles skovtur (f.eks. til skovlegepladsen i Søndermarksskoven)
Grillaften ved Tirsbæk
Spis med dine venner
Julehygge i skoletiden arrangeret af kontaktforældrene
4. – 6. årgang:Der opfordres til ”ryste sammen arrangement” ved skoleårets start
Banko
Forældrene laver arrangement efter forårskoncerten
Filmaftner
Temafest
Overnatning i telt/hytte
Fælles cykeltur
Naturskoler
7. – 9. årgang:Overnatningsarrangementer
Kanotur
Forældrefest arrangeret og afviklet af eleverne
Klassefester med forældrespisning

Hældagerskolen
Nørremarksvej 157
7120 Vejle Ø
T: 76 81 43 80
Mail: haeldagerskolen@vejle.dk

Ideer til arrangementer uden børn:
Formålet er at forældrene lærer hinanden bedre at kende.. Det er nemmere at ringe om
problemer, når man kender hinanden, og man driller ikke forældres venners børn.

Ideer til ryste-sammen aktiviteter:
 Kontaktforældrene ”blander” forældrene ved arrangementer, så man lærer andre
at kende (fx bordkort)
 Fællesspisning med aktiviteter, bordkort, mm., så man lærer ”nye” forældre at
kende
 Bowling
 Klassens mødre tager på cafe/klassens fædre tager til ølsmagning
 Forældrekaffe efter fødselsdage
 Temaaften – Hvad kan du som forældre gøre for skolen (ikke omvendt!)

Forældreintra:
Forældreintra skal bruges, når forældre skal lære den nye klasse at kende:
– Aftaler forældrene imellem gøres skriftlig og lægges på Forældreintra
– Referater fra forældremøder lægges på Forældreintra
– Billeder fra arrangementer o.lign. lægges på Forældreintra
– Forældreintra gøres informativ for forældrene
– Forældre kan se billeder af klassens lærere på klassens side i Forældreintra
Desuden findes følgende gældende papirer vedr. samarbejde på skolens hjemmeside:
– Sådan forventer skolebestyrelsen, at nye forældre modtages.
– Princip for skole/hjemsamarbejdet
– Retningslinier for samarbejde mellem klasselærer og kontaktforældre

Kontaktforældres samarbejde med skolebestyrelsen:
Forventninger til kontaktforældrene i relation til skolebestyrelsen:
– Kontaktforældre er med til at implementere projekter, som er igang-
sat/udarbejdet af skolebestyrelsen
– Skolebestyrelsen kan få feedback fra forældre på ting, som kan/skal besluttes
– Kontaktforældre kan få bragt ønsker op på højere plan gennem skolebestyrelsen.
– Skolebestyrelsen ønsker, at kontaktforældre læser referater fra skolebestyrelses-
møder.